תקנון/תנאי שימוש –פול גייס

ברוכים הבאים לאתר https://fallguys.co.il/ (להלן: "האתר") שבבעלות סמארטק השכלה דיגיטלית בע"מ ח.פ 51-605122-4 (להלן: "מפעיל האתר" או "בעל העסק" או "העסק") שנמצא בכתובת עין גדי 4, חדרה.

השימוש באתר כפוף להוראות תנאי שימוש אלה. יש להקפיד ולעיין בתנאי השימוש טרם השימוש באתר, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי התקנון המפורטים להלן. השימוש באתר מהווה אישור הצרכן שקרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעיל האתר ו/או העסק הסותרת את הוראות התקנון.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לצריכה כפי שהם בהתאם להחלטות מפעילת האתר. צריכת התכנים המוצגים באתר, ובמוצרים השונים אותם מציע העסק יעשו על אחריות הצרכן בלבד.

בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה היא לנשים ולגברים יחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

מהות תנאי שימוש אלה להוסיף ובכל מצב שהוא לא לגרוע, מכל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים שקיימים בין הצרכן לבין מפעיל האתר. לגבי הצרכן יחולו בנוסף לתקנון זה גם ההוראות ותנאי השימוש המופיעים בתקנוני המוצרים השונים המוצעים באתר. במקרה של סתירה בין תקנון זה לתקנון של מוצר ספציפי יגבר האמור בתקנון של המוצר הספציפי או רכש הצרכן על פני תקנון זה.

 

המוצרים שמספק האתר

האתר פול גייס הינו אתר המספק למשתמשים עדכונים בנוגע למשחקי הקונסולות כגון: פלייסטיישן, אקס בוקס ובנוסף עדכונים למשחקי מחשב. האתר מאפשר למשתמש להוריד את המשחק פול גייס ולמצוא חברים נוספים שאיתם המשתמש יוכל לשחק כולל שלל עדכונים הכוללים שלבים חדשים ומאתגרים במשחק. המשחק אותו מקשר מפעיל האתר הוא משחק "באטל רויאל" בו 60 שחקנים כולל המשתמש מתחרים זה בזה בסדרת אירועים שונה ומגוונת כאשר מי שנשאר עד הסיבוב האחרון של המשחק מוכרז כמנצח. האתר מספק אפשרות להורדת המשחק במחשב האישי של המשתמש. בנוסף, מפעיל האתר יצר קהילה שבה המשתמש יוכל להתחבר אליה דרך חשבון הפייסבוק בכדי לקבל עדכונים שונים על המשחק ו\או על משחקים אחרים.

אחריות

האתר מפנה את המשתמש להמלצות שונות שמפעיל האתר רואה לנכון לפרסם בנוגע למשחקים השונים היוצאים לאור ומותאמים למחשב האישי של המשתמש ו\או לקונסולות המשחק פלייסטיישן ואקס בוקס. מפעילת האתר לא תישא באחריות של המשתמש בשימוש בשיטות השונות והמדריכים הנוספים.

כמו כן, ידוע למשתמש כי עליו מוטלת האחריות המוחלטת בהחלטתו לרכוש משחק כתוצאה מהמלצת מפעיל האתר, ומפעיל האתר לא ישא באחריות במקרים בהם המשתמש לא מרוצה מהמלצת מפעיל האתר ו\או כל נזק אחר שיגרם לו כתוצאה מהמלצת מפעיל האתר לגביי המשחקים וההמלצות השונות המופיעות באתר.

המשחק פול גייס אותו החברה מאפשרת להוריד דרך האתר נמצא באחריות הבלעדית של צד ג', חברת Mediatonic , יוצרת המשחק, כל תקלה ו\או נזק שנגרם למשתמש כתוצאה משימוש במשחק, לא יהיה באחריות מפעילת האתר.

כמו כן, מפעילת האתר שומרת על זכותה להציב באתר קישורי לאתרים חיצוניים (Hyper links). מפעילת האתר אינה אחראית על תקינותם של קישורים אלו ואינה אחראית על כל נזק ו/או תקלה אשר תיגרם למשתמש כתוצאה מלחיצה על קישורים אלו.

רציפות, זמינות ואמינות השירות

מפעיל האתר רשאי לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, את מבנהו, מראהו ואת זמינותם של השירותים, המוצרים והתכנים הניתנים ומוצעים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא-חוקית למחשבי העסק, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתכנה או בקווי התקשורת אצל העסק או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. העסק לא יהיה אחראי לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך ו/או לרכושך עקב כך.

קניין רוחני

האתר עצמו וכל העמודים והדפים המצויים בו הם רכושו של מפעיל האתר. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן העמודים והדפים ללא הסכמתו המפורשת של העסק.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות שמו, עיצובו, תוכנו, יישומו, קוד וכל חומר אחר הכלול בו, שמו של העסק, סימניו המסחריים הרשומים והבלתי-רשומים הנם קניינו הבלעדי של העסק. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין כאמור.

האתר והתכנים המופיעים בו מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התכנים המצויים באתר הם לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שהעסק יכלול, יחד עם החומרים והתכנים שיוצגו באתר.

הצרכן מצהיר כי ידוע לו, כי הן כל מידע מכל סוג שהוא והן כל שיטת עבודה, שרטוטים, שיטות, תרשומות, מסמכים, תיאור תהליכים, תרשימי זרימה, מצגות גרפיות, תוכן הרצאות, תהליכים, מפרטים, תכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים ו/או כל מידע אחר שאליהם הוא נחשף המועבר במסגרת השימוש באתר בין אם בעל פה ובין אם בכתב ו/או בכל פלטפורמה אחרת והן כל מידע הקשור לעסק, לעסקיו, לשירותיו, למוצריו, ללקוחותיו, לתכניותיו ו/או לסודותיו המקצועיים, העסקיים והמסחריים אשר הגיעו ו/או יגיעו לידיעתו הינו מידע סודי (להלן: "המידע הסודי"), השייך במלואו לעסק.

הליכים משפטיים

תנאי שימוש אלו וכל הסכם אחר שנוצר ע"י העסק הקשור בשימוש באתר, יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד.

כל המחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר לתקנון ו/או לביצועו יתבררו בפני בית המשפט המוסמך לכך במחוז תל אביב ובמחוז זה בלבד.

אתה מסכים לשפות ולפצות את העסק, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

אישור תנאי השימוש

הצרכן מאשר כי קרא בעיון את תנאי השימוש ואת דף המכירה, ובמידת הצורך התייעץ עם הגורמים המקצועיים בקשר לקבלתם, כי הם ברורים ומובנים לו וכי הוא מקבל על עצמו את האמור בהם, וכי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות לעסק בקשר אליהם. העסק שומר על זכויותיו לעדכן את תנאי תקנון זה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

צוות האתר מאחל לכם גלישה נעימה!